O naší mateřské škole

Naše mateřská škola byla postavena v letech 1976 – 1978. Slavnostně otevřena byla 30. srpna 1978. Nachází se na Budějovickém předměstí ve vnitrobloku Erbenovy ulice v klidném prostředí zahrádek okolních soukromých domů, odkud je blízko k řece i do lesa. V těsné blízkosti jsou jesle a zastávka MHD.

Budova je panelového typu, dvoupatrová, se zvýšeným přízemím, v němž je hospodářská část školy. V hospodářské části se nachází sauna, která je využívaná dětmi naší školy, dále školní kuchyně, která zajišťuje pro děti celodenní stravování s prvky zdravé výživy a pitný režim, denní samozřejmostí je také podávání ovoce a zeleniny formou ovocných a zeleninových mís. V hospodářské části je dále hygienické zázemí pro provozní zaměstnance a skladové prostory. V prvním patře jsou umístěny dvě třídy, šatny dětí, umývárny a WC dětí, sborovna, kabinet výtvarných pomůcek a sociální zařízení pro personál. Ve druhém patře jsou rovněž dvě třídy, šatny dětí, umývárny a WC dětí, ředitelna, kabinet pomůcek s počítačem a internetem a sociální zařízení pro personál. K budově školy přiléhá stavební část s bytem školníka. Škola má vlastní zahradu, která je dostatečně velká a vhodným přirozeným členěním stromy a keři poskytuje příjemné prostředí  a umožňuje pobyt ve stínu i na sluníčku. Má mírný svah na bobování. Třídy jsou prostorné a světlé s moderním vybavením, s množstvím pomůcek a hraček k všestrannému rozvoji dětí.

Po celou dobu své existence je 15. mateřská škola školou čtyřtřídní s velkou naplněností. Od počátku měla kapacitu 100 dětí, od září roku 2013 byla kapacita navýšena na 112 dětí. Od roku 2003 je 15. mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. V současné době působí v mateřské škole 8 kvalifikovaných učitelek, 2 uklízečky, 2 kuchařky a 2 dny v týdnu školník. Kolektiv doplňují 2 pedagogické a 1 školní asistentka.

V roce 2008 byla z dotace SFŽP v celé budově vyměněna okna a budova byla zateplena. Ze získaných grantů z Nadace ČEZ a SFŽP se podařilo v roce 2012 provést vnitřní rekonstrukci suterénu – opravit příčky a praskliny ve zdivu. Promyšleným přestavěním některých příček vznikly nové prostory (herna na doplňkové programy pro cca 15 dětí, sklad s výlevkou pro provozní zaměstnance, zúčelnily se prostory školní kuchyně, vznikl i samostatný sklad čistého prádla). Ubouráním části příčky ve skladu hraček v zahradní místnosti se tento sklad stal větratelným a je v něm i dostatek světla. Dále byla provedena rekonstrukce sauny, kotelny a hygienického a sociálního zařízení pro provozní zaměstnance. Byly rekonstruovány podlahy ve všech třídách, položena nová PVC a koberce, dále byl zakoupen nový nábytek a kryty na radiátory do dětských šaten, koupelen a WC. Pomocí získaných prostředků se povedlo stávající prostředí nejen zmodernizovat, ale zároveň došlo k velkému zefektivnění jednotlivých prostor. Velké změny v užívání zaznamenala sauna, která je po této rekonstrukci a promyšlenější organizaci saunovacího procesu využívána dětmi ze třech tříd naší mateřské školy. Její vliv na dětský organizmus je vidět ve vysoké docházce dětí do MŠ.

V posledních letech se nám také postupně dařilo modernizovat školní zahradu. V roce 2011 byly pořízeny z darů rodičů a sponzorů první nové herní prvky z akátového dřeva a další herní prvky byly pořízeny z finančních prostředků z Fondu VHP a VLT v roce 2012 a 2013. V roce 2014 jsme vybudovali multifunkční hřiště se SmartSoft povrchem a na místě nevyužívaného pískoviště altán z akátového dřeva s hracím koutem a tabulí. V roce 2015 přibyly na školní zahradu další herní prvky, tentokrát na rozvoj odvahy a obratnosti např. lávky, tunel, most apod. Z výhry v částce 100 000,- Kč v celorepublikové soutěži „Poděl se o úsměv“ jsme zrekonstruovali zahradní sprchoviště. S pomocí rodičů jsme vybudovali „zahrádku pro děti“ – záhonek pro pěstitelské činnosti s dětmi. V době letních prázdnin v roce 2019 byla provedena 1. etapa rekonstrukce vnitřních prostor včetně instalací.  

Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI“, jehož obsah tvoří témata uspořádaná podle ročních období. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku, což umožňuje řešit věková specifika. Při vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení. Podporujeme aktivní pohyb a zdravý životní styl. Blízkost řeky a lesa využíváme k vycházkám, poznávání přírody i k pohybovému vyžití dětí a relaxaci. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči – s množstvím vzdělávacích a sportovních výletů, exkurzí, předplavecký výcvik, saunování, návštěvy solné jeskyně, a další kulturní a sportovní akce. Na podporu vzdělávání všech dětí zařazujeme s přihlédnutím k věkové skupině dětí v jednotlivých třídách množství dalších aktivit i mimo mateřskou školu. Využíváme vzdělávacích nabídek Prácheňského Muzea, Sladovny, Městské knihovny, Centra kultury, Divadla F. Šrámka apod, zapojujeme se do projektů, které podporují vzdělávání dětí předškolního věku a také do výtvarných a sportovních soutěží.

V návaznosti na vzdělávací program školy organizujeme pro starší děti v odpoledních hodinách doplňkové programy s různým zaměřením.  Například doplňkový program „PŘEDŠKOLÁČEK“ důsledně připravuje budoucí prvňáčky na základní školní docházku, děti hudebně nadané mohou navštěvovat, „HRAVÉ NOTIČKY“ a pěvecký sbor „NOTIČKY“. Doplňkový program „ŠIKULKY“ rozvíjí děti v oblasti výtvarné a pracovní, „PEPITO“ v oblasti dramatické, „ZÁLESÁČEK“ se zaměřuje na poznávání a vnímání přírody, pobyt v přírodě a turistiku, „BALETNÍ ŠKOLIČKA“ je zaměřená na hudbu, tanec a správné držení těla, „KRÁLOVSTVÍ FIGUREK“ rozvíjí děti v oblasti matematických a logických schopností a dovedností. Prostřednictvím „ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ“ seznamujeme  děti s cizím jazykem. Dětmi velmi oblíbená je „JUDOŠKOLIČKA“ pod vedením externího lektora. Pro předškoláky každoročně organizujeme „ŠKOLU V PŘÍRODĚ“ – týdenní výjezdový pobyt v rekreačním zařízení s týdenním vzdělávacím programem zaměřeným na přírodu, sport a relaxaci. Pod dohledem klinické logopedky zajišťujeme logopedickou péči dětí formou LOGOPEDICKÉ PREVENCE ve spolupráci s jejich rodiči. Kvalifikované učitelky mají zkušenosti s péčí o integrované děti.

Každoročně organizujeme výtvarnou soutěž pro děti v mateřských školách v regionu, která je vždy zakončena slavnostním setkáním MŠ v kině Portyč. Dětem jsou v průběhu dopoledne předána ocenění a drobné dárky a v předsálí kina jsou vystaveny všechny do soutěže zaslané obrázky.

Z aktivity rodičů byl v roce 2015 založen při 15. MŠ „Spolek rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“, který úzce spolupracuje s vedením 15. MŠ zejména při podpoře školních a mimoškolních aktivit dětí v 15. MŠ. K nejoblíbenějším patří „Vánoční dostaveníčko“ na školní zahradě, „Zahrádky pro děti“ – společné brigády dětí a rodičů, „Bruslení dětí a dospěláků“ na zimním stadionu, „Zábavné odpoledne plné her a soutěží“ – oslava MDD na školní zahradě apod. Tento „Spolek“ se dále nemalými částkami podílí i na nákupu hraček a různých pomůcek a vybavení pro děti v jednotlivých třídách.


Vedoucí učitelka:   SVOBODOVÁ JARMILA

Učitelky:   Bc. HOLEČKOVÁ BARBORA, MĚŠŤANOVÁ JANA, NOVODVORSKÁ MARCELA, ŘÍHOVÁ EVA, ŠŮSOVÁ IVANA, TÍCHOVÁ IVANA, VEVERKOVÁ ŽANETA

Asistentky pedagoga:   Mgr. CHVÁTALOVÁ  MARKÉTA, Mgr. WITTNEROVÁ MONIKA

Školní asistentka:   SUPOVÁ ANDREA

Uklízečky:   PIVOŇKOVÁ MARCELA, ŘEHOŘOVÁ MILUŠE

Kuchařky:   BEČVÁŘOVÁ HANA, VELICKÁ LENKA

Školník:   DUŠEK LADISLAV

Budova mateřské školy

Budova mateřské školy