O naší mateřské škole

O 15. MATEŘSKÉ ŠKOLE

Budova 15. mateřské školy byla postavena v letech 1976 – 1978 na Budějovickém předměstí ve vnitrobloku Erbenovy ulice v klidném prostředí zahrádek okolních soukromých domů. Slavnostně otevřena byla 30. srpna 1978. Nachází se v ní 4 třídy, každá s hygienickým a sociálním zázemím pro děti i zaměstnance, sauna a školní kuchyně. K budově přiléhá stavební část se služebním bytem pro školníka. Součástí mateřské školy je školní zahrada.

Od svého vzniku fungovala mateřská škola jako samostatný subjekt s kapacitou 100 dětí, v roce 2003 se stala součástí právního subjektu Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. V září 2013 byla kapacita navýšena na 112 dětí.

Od počátku své existence prošla budova řadou oprav a rekonstrukcí, které velkou měrou přispěly nejen k modernizaci, ale také k účelnějšímu využití prostor objektu. V roce 2008 byla z dotace SFŽP provedena výměna oken a budova byla zateplena. Z dotace SFŽP v roce 2012 byla provedena vnitřní rekonstrukce suterénu, při níž byly opraveny příčky s rozsáhlými prasklinami ve zdivu. Promyšleným zbouráním a přestavěním některých příček v suterénu budovy vznikly nové prostory – herna na doplňkové programy pro cca 15 dětí, úklidový sklad s výlevkou, zúčelnily se prostory školní kuchyně, vznikl samostatný sklad čistého prádla a sklad hraček v letní místnosti se díky oknu stal větratelným. Dále byla provedena rekonstrukce sauny, kotelny, hygienického a sociálního zařízení pro provozní zaměstnance. Z dotace Nadace ČEZ v témže roce byly ve třídách vyměněny podlahové krytiny, do dětských šaten, koupelen a WC dětí byl pořízen nový nábytek a kryty na radiátory. Ve dvou etapách vždy v době letních prázdnin v roce 2019 a 2020 byly z rozpočtu zřizovatele a částečně i z rozpočtu školy provedeny rekonstrukce vnitřních prostor včetně instalací rozvodů vody, elektřiny a odpadů, novou podobu dostaly i umývárny a toalety dětí, byly vyměněny podlahové krytiny, dokoupen dětský nábytek, vyměněny dveře v celé budově.

V posledních letech prošla modernizací i školní zahrada, která je dostatečně velká, vybavená dostatečným množstvím herních prvků k pohybovým aktivitám dětí a zároveň svým přirozeným členěním stromy a keři poskytuje příjemné prostředí ke vzdělávacím i odpočinkovým aktivitám dětí. V roce 2011 byly pořízeny z darů rodičů a sponzorů první nové herní prvky z akátového dřeva. Další herní prvky byly zabudovány z finančních prostředků z Fondu VHP a VLT v roce 2012 a 2013. V roce 2014 bylo vybudováno multifunkční hřiště s povrchem Smart Soft a na místě nevyužívaného pískoviště altán z akátového dřeva s hracím koutem a tabulí. Z výhry v částce 100 000,- Kč, kterou mateřská škola získala v celorepublikové soutěži „Poděl se o úsměv“, bylo zrekonstruováno zahradní sprchoviště.  Další herní prvky přibyly v roce 2015. S pomocí rodičů byla vybudována „zahrádka pro děti“ – záhonek pro pěstitelské činnosti s dětmi. Postupně byla opravena 2 pískoviště a vyměněna střecha střecha na altánu. Na jaře roku 2022 byla na zahradě v rámci Inkluzivního vzdělávání pro školy zřízené městem Písek (aktivity 4.2) vybudována k dalším vzdělávacím aktivitám v oblasti přírody a praktických činností zahradní učebna „Zvířátka dětem“, jejíž součástí je množství edukativních pomůcek   jako jsou např. budky pro ptáčky, domek pro veverky, atrapa včelích úlů, různé dřevěné dekorace – ptáčci, motýlci, a také přírodní chodník – „bosostezka“ s různými přírodninami. Celý koutek byl doplněn bylinkovou zahrádkou. Na realizaci se podíleli i děti a zaměstnanci školy, a to zejména při tvorbě dřevěných dekorací.

Školní kuchyně, která se také zvlášť v posledních letech modernizuje, zajišťuje celodenní stravování dětí s prvky zdravé výživy a celodenním pitným režimem. Sauna je využívaná dětmi naší školy k pravidelnému saunování. Z iniciativy 15. MŠ, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, došlo v roce 2016 k rekonstrukci prostranství vnitrobloku Erbenovy ulice před školní budovou a jeslemi (komunikace, chodníky, parkoviště, úprava zeleně, vybudován byl i přístřešek na kočáry a kola).

Jak šel čas, mateřská škola zaznamenala řadu změn také v oblasti vzdělávání. Učitelky prošly řadou vzdělávacích seminářů a školení, průběžně propracovávaly učební osnovy a zapojovaly se do vzdělávacích projektů, které přispěly nejen k rozvoji vzdělávání učitelek a dětí, ale také často k získání nového moderního vybavení. Např. ve školním roce 2014/15 se 4 učitelky zapojily do celoročního vzdělávacího projektu v oblasti polytechnického vzdělávání „Jak to funguje“, organizovaného společností BOXED. Za zdárné dokončení projektu získala MŠ interaktivní obrazovku a notebook pro vzdělávání dětí v této oblasti. Ve školním roce 2015/16 ve spolupráci s Nadací České pojišťovny uskutečnily v naší MŠ preventivní vzdělávací projekt pro předškoláky s názvem „Život v bezpečí“, díky kterému MŠ získala interaktivní program pro vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. V roce 2016/17 naše MŠ s podporou Města Písek pilotně ověřovala ve třídě předškoláků nový interaktivní výukový systém tchajwanské společnosti Tatung, který po praktické ukázce práce předškoláků s tímto interaktivním výukovým systémem pro zástupce společnosti Tatung z Tchajwanu a zástupce Města Písek, MŠ získala. Třídy mateřské školy, šatny a sociální zařízení pro děti jsou prostorné a světlé s moderním vybavením, s množstvím pomůcek a hraček k všestrannému rozvoji dětí, které se každoročně obměňují a dokupují z rozpočtu školy a také z darů rodičů. Průběžně je dokupujeme i dětskou a také metodickou literaturu. Od roku 2013 využíváme ve třídě předškoláků interaktivní tabuli s příslušenstvím, včetně softwaru a dále vzdělávací učební systémem Logiko (finanční prostředky byly získány z dotace z dotace Fondu VHP a VLT). Vzdělávání dětí probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který jsme zpracovali do vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI“. Jeho obsah tvoří témata uspořádaná podle ročních období. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku, což umožňuje řešit věková specifika. Upřednostňujeme prožitkové učení. Podporujeme aktivní pohyb a zdravý životní styl. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči s množstvím vzdělávacích a sportovních akcí, výletů a exkurzí (plavání, saunování, cvičení ve studiu s lektorkou, návštěvy solné jeskyně, využíváme vzdělávacích nabídek Prácheňského muzea, Sladovny, Městské knihovny, Centra kultury, Divadla F. Šrámka), zapojujeme se do projektů a výtvarných soutěží. V návaznosti na vzdělávací program školy organizujeme pro starší děti v odpoledních hodinách různě zaměřené doplňkové programy.  Např. „PŘEDŠKOLÁČKA“ pro důslednou přípravu na základní školu, pro děti hudebně nadané „HRAVÉ NOTIČKY“ a pěvecký sbor „NOTIČKY“, „ŠIKULKY“ rozvíjejí děti v oblasti výtvarné a pracovní, „PEPITO“ v oblasti dramatické, „ZÁLESÁČEK“ se zaměřuje na poznávání a vnímání přírody, pobyt v přírodě a turistiku. Prostřednictvím „ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ“ seznamujeme děti s cizím jazykem. Každoročně organizujeme „ŠKOLU V PŘÍRODĚ“ – týdenní výjezdový pobyt v rekreačním zařízení s týdenním vzdělávacím programem zaměřeným na přírodu, sport a relaxaci. Pod dohledem klinické logopedky zajišťujeme logopedickou péči ve spolupráci s rodiči. Kvalifikované učitelky mají zkušenosti s péčí o integrované děti.

Spolupracujeme i s veřejností a s institucemi ve městě a to zejména v oblasti vzdělávání dětí – např. s Městskou knihovnou, Muzeem, Centrem kulruty města Písek, Sladovnou, For Body studiem a nově jsme navázali spolupráci se Střediekem sociální ch služeb. Od roku 2012 každoročně organizujeme výtvarnou soutěž pro děti v mateřských školách v regionu, která je vždy zakončena výstavou všech obrázků a slavnostním setkáním MŠ s předáním ocenění nejlepším malířům v Kině Portyč. Pěvecký sbor „NOTIČKY“ při naší MŠ, příležitostně vystupuje na akcích MŠ i mimo ni.

Z aktivity rodičů byl v roce 2015 založen při 15. MŠ „Spolek rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“, který spolupracuje s vedením 15. MŠ zejména při podpoře školních a mimoškolních aktivit dětí v 15. MŠ. K nejoblíbenějším patří „Vánoční dostaveníčko“ na školní zahradě, „Zahrádky pro děti“ – společné brigády dětí a rodičů, „Bruslení dětí a dospěláků“ na zimním stadionu, „Zábavné odpoledne plné her a soutěží“ – oslava MDD na školní zahradě apod. Tento „Spolek“ se dále nemalými částkami podílí prostřednictvím darů rodičů i na nákupu hraček a různých pomůcek a vybavení pro děti v jednotlivých třídách. Mimořádný úspěch měl ve školním roce 2019/20 vzdělávací projekt „Rozumíme přírodě už v MŠ“ s cílem zvýšit přírodovědnou gramotnost předškoláků (cyklus tří na sebe navazujících vzdělávacích výletů), který byl finančně podpořený Nadací ČEZ.

V současné době působí v mateřské škole 9 kvalifikovaných učitelek (z nichž 1 na částečný úvazek), dále 2 uklízečky, 2 kuchařky a 2 dny v týdnu školník. Kolektiv doplňují 1 pedagogická a 1 školní asistentka.

 

HISTORIE – VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od 1. září 1978 – do 30. srpna 1991                   MARIE ŽOFKOVÁ – ředitelka školy

Od 1. září 1991 – do 31. prosince 2002              MARIE SLÁDKOVÁ – ředitelka školy

Od 1. ledna 2003 – 30. června 2010                   MARIE SLÁDKOVÁ – vedoucí učitelka

Od 1. července 2010 – 31. srpna 2022               JARMILA SVOBODOVÁ – vedoucí učitelka

Od 1. září 2022                                                      Mgr. MARKÉTA CHVÁTALOVÁ – zástupce ředitele pro 15. MŠ


Vedení MŠ:  Mgr. MARKÉTA CHVÁTALOVÁ, zástupce ředitele pro 15. MŠ

Učitelky:   Bc. HOLEČKOVÁ BARBORA, MĚŠŤANOVÁ JANA, NOVODVORSKÁ MARCELA, Bc. PAPÁNOVÁ MICHAELA, POKLOPOVÁ JANA, ŘÍHOVÁ EVA, ŠŮSOVÁ IVANA, TÍCHOVÁ IVANA 

Asistentka pedagoga: VIŠVADEROVÁ  RENATA 

Školní asistentka:   VODÁKOVÁ ELIŠKA

Uklízečky:   PIVOŇKOVÁ MARCELA, ŘEHOŘOVÁ MILUŠE

Kuchařky:   BEČVÁŘOVÁ HANA, VELICKÁ LENKA

Školník:   DUŠEK LADISLAV

Budova mateřské školy

Budova mateřské školy