Vzdělávání

Školní vzdělávací program


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Při zpracování školního vzdělávacího programu pro naši MŠ jsme vycházeli z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z jeho rámcových cílů a kompetencí. Dále zejména z potřeb, zájmů, věkových zvláštností dětí a jejich možností, dále z rodinného zázemí, z podmínek školy, ze zdravých požadavků současné doby a naší společnosti. Školní vzdělávací program jsme zpracovali tak, aby nám umožňoval v jednotlivých třídách pracovat samostatně, abychom mohli uskutečňovat své vlastní nápady a mohli čerpat i ze zkušeností dětí. Postupným vývojem dosáhl současné podoby a formy, která vyhovuje potřebám samotných dětí, zaměstnancům školy i rodičům.

Se vstupem do mateřské školy se dítě seznamuje s novým prostředím, hračkami, lidmi a činnostmi, ale také s vrstevníky. Učí se spolu komunikovat, učí se respektovat jeden druhého, učí se vzájemně si pomáhat a mít jeden druhého rád. S pomocí kamarádů se učí postupně překonávat překážky a začíná si uvědomovat, že s pomocí kamaráda jde všechno lépe. Z těchto myšlenek bylo vytvořeno motto a zároveň název našeho vzdělávacího programu:

„JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI“

NAŠE VIZE

„Každodenním působením na děti se budeme snažit, aby čas, který v mateřské škole stráví, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých podnětů a informací pro jejich budoucí vývoj. Přejeme si, aby z naší mateřské školy odcházely děti preferující zdravý životní styl, životní pohodu a byly připravené s chutí objevovat a poznávat svět.“

NAŠE VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY

Předškolní věk je důležitým obdobím v životě dítěte. Je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu i způsobu celého života. Působením na svěřené děti chceme přispět k tomu, aby tuto vývojovou etapu prožily zdravě, radostně a spokojeně.

 • oblast biologická – pečovat o zdraví dítěte, jeho tělesné rozvoje a fyzické pohody, získávat, rozvíjet a upevňovat zdravé životní návyky a postoje
 • oblast psychologická – vytvářet ovzduší klidu, pohody a bezpečí, rozvíjet dítě přirozenou cestou, na základě prožitků a praktických zkušeností, podporovat jeho duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost
 • oblast interpersonální – vytvářet pozitivní a pohodové vztahy k sobě samému, ale i k jiným dětem a dospělým, uvědomovat si potřebu kamaráda, učit se s ním spolupracovat, komunikovat a vzájemně si pomáhat
 • oblast sociálně kulturní – učit dítě soužití v lidské společnosti, přijmout základní společenská pravidla a dodržovat je
 • oblast environmentální – učit dítě vnímat okolní svět, respektovat a ctít všechno živé, učit děti vnímat a chránit přírodu

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu „Jsme kamarádi, máme se rádi“ tvoří tematické celky – integrované bloky, uspořádané podle ročních období. Je v nich rozpracován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které umožňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Tyto oblasti se v každodenních činnostech vzájemně propojují, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek, v němž dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.

Interakční oblasti:
1. oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO
2. oblast psychologická – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
3. oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ
4. oblast sociálně kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST
5. oblast environmentální – DÍTĚ A SVĚT

Při vzdělávání respektujeme rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek)
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota)
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoj) 

Témata – integrované bloky:

 1. Barevný podzim

 2. Zimní radovánky

 3. Jak se probouzí jaro

 4. Těšíme se na léto

FORMY A METODY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE, PROSTŘEDKY K PLNĚNÍ CÍLŮ

Na základě naší vize je vzdělávání v naší mateřské škole postaveno na lásce, porozumění, vzájemné důvěře a individuálním přístupu v podnětném prostředí, aby mohly děti neustále poznávat a objevovat. Od počátku docházky dítěte do mateřské školy se snažíme utvářet jeho osobnost.

Vzdělávací činnosti během dne jsou založeny na metodách přímých zážitků – prožitkové a kooperační učení, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vedou děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte. Děti nejsou do činností nuceny, ale vhodně motivovány – spontaneita. Hlavním prostředkem je hra, která je pro dítě přirozená, vychází z jeho možností a schopností, podporuje jeho psychickou rovnováhu, ověřuje schopnost něco rozhodnout, vyřešit a vykonat, potvrzuje jeho dovednosti a zkušenosti, prověřuje a upevňuje jeho vztahy s vrstevníky i dospělými. Při hře dítě získává zručnost, pomocí hry dítě přemýšlí a učí se logicky uvažovat a přiměřeně jednat. Pro učení se snažíme se zapojovat všechny smysly dítěte. Poskytujeme jim dostatek času na vyjádření se – komunikativnost.

Využíváme i metody situačního učení – na základě praktických zážitků využíváme různých situací během dne a spontánně vedeme děti k nápodobě kladných projevů a vzorů chování – sociální učení.

Na dítě působíme tak, abychom v něm probouzely aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale mělo i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládáme dítěti jen hotové návody, ale naopak mu umožníme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem – prostor pro tvořivost


Vzdělávací projekty


 


VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

 


ROZUMÍME PŘÍRODĚ UŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE“

Vzdělávací projekt s finanční podporou NADACE ČEZ.

Cílem tohoto projektu je zvýšit přírodovědnou gramotnost předškoláků prostřednictvím tří na sebe navazujících exkurzí – výletů. 

 1. Výlet: „Můžu si to ptáče pohladit?“ 

  První výlet děti zavede do Záchranné stanice živočichů MAKOV, kde nás bude čekat zkušená paní ošetřovatelka, aby dětem poutavou formou prozradila např. jak se se chovat k ptákům a jejich mláďatům, kam na podzim odlétají, proč je někdy bolí bříško apod.

 2. Výlet: „Opravdu jí ježek jablka?“ 

  Druhý výlet děti zavede do nádherného prostředí na Flekačkách v píseckých lesích. Zde se děti dozvědí spoustu informací o zvěři v lese a je pro ně připraven bohatý zábavný a poučný program plný her a soutěží vedený přímo specialisty z oboru.

 3. Výlet: „Chodí raci pozadu?“

  Poslední vzdělávací výlet bude ve znamení vodní fauny a flóry a zavede nás do Vodňan do rukou nejpovolanějších – do Střední rybářské školy ve Vodňanech, která spravuje nádherné muzeum zaměřené na vodní živočichy a dále do Fakulty rybářství a ochrany vod, kde na děti čeká druhá část vzdělávacího programu tohoto výletu. Děti nebudou jen hledět do vitrín, vyzkouší si spoustu dovedností, pohladí si rybu i raka a zjistí, jak to vlastně je s těmi klepety, a zda opravdu raci chodí pozadu.


 „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.
Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.


„MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

Projekt je určený dětem v posledním roce předškolní docházky. Projekt připravila a zajišťuje Státní veterinární správa pod záštitou ministra zemědělství.

 Primárním cílem vzdělávacího projektu je formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům a předat jim zábavnou a hravou formou základní informace o zvířatech hospodářských, volně žijících i o zvířatech chovaných v domácnosti.


Doplňkové programy


V tomto školním roce nabízí naše mateřská škola doplňkové programy (DP) a další aktivity, které navazují na ŠVP a doplňují tak hlavní vzdělávací nabídku. DP jsou určeny především dětem v posledním ročníku mateřské školy před vstupem do základní školy. Záměry a pracovní náplň jednotlivých DP najdete na nástěnce proti schodišti ve druhém patře. Více informací Vám poskytnou paní učitelky.

PŘEDŠKOLÁČEK

Cílem tohoto doplňkového programu je důsledná příprava dětí na školní docházku a prevence školního neúspěchu.

PŘEDŠKOLÁČEK - více


ŠIKULKY

Doplňkový program, při kterém mají děti prostor k výtvarnému vyjádření svých zážitků, pocitů. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály.

ŠIKULKY - více


HRAVÉ NOTIČKY

Doplňkový program, při kterém děti rozšiřují svůj písňový repertoár známých i méně známých lidových, dětských a country písní.

HRAVÉ NOTIČKY - více


PEPITO

Doplňkový program zaměřený na hudbu, tanec, zpěv a dramatiku.

PEPITO - více


ZÁLESÁČEK

Doplňkový program zaměřený na poznávání přírody, pohybové hry, pobyt v přírodě a turistiku.

ZÁLESÁČEK - více


LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Cílem logopedické prevence v MŠ je předcházet vzniku všech poruch dorozumívání, zajištění pohody fyzické i duševní.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - více


SAUNOVÁNÍ

Doplňkový program zaměřený na podporu zvyšování odolnosti organizmu, imunity a zdravého vývoje dětí. Probíhá v sauně v budově MŠ.

SAUNOVÁNÍ - více


PLAVÁČEK

Prostřednictvím „Plaváčku“ se děti seznamují s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností.

PLAVÁČEK - více


CVIČENÍ VE FOR BODY STUDIU - CVIČENÍ PRO MŠ

Doplňkový program, zaměřený na pohybové aktivity zlepšující koordinaci a kondici dětí.

CVIČENÍ VE FOR BODY STUDIU - CVIČENÍ PRO MŠ - více


ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Doplňkový program, při kterém se děti hrou seznamují se základy cizího jazyka.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - více


BALETNÍ ŠKOLIČKA

Doplňkový program zaměřený na hudbu, tanec a správné držení těla.

BALETNÍ ŠKOLIČKA - více


KRÁLOVSTVÍ FIGUREK - více

Cílem tohoto doplňkového programu je rozvoj dítěte v oblasti matematických a logických schopností a dovedností.

KRÁLOVSTVÍ FIGUREK - více